Bài viết

Vạn Lý Trường Thành là một công trình lịch sử quan trọng của Trung Quốc, nhưng ngày nay công trình này đang bị phá hủy và có nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.

Read more