Bài viết

Đàn cá ở đây rất dạn người, thấy thức ăn là tung mỏ lên đớp, thậm chí đớp cả thức ăn trên tay người. Read more